Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

 

     

นางจิรัฎฐ์  ปรานต์ประสิทธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

             
  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม         ฝ่ายควบคุมมลพิษ        
 

นางเนาวรัตน์  สายชุ่มอินทร์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

       

นายเภาพงศ์  หอยทอง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

       
 

 

 

 

นายรติวัฒน์  มนัสชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

       

 

 

 

นายรติวัฒน์  มนัสชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

       

นายจิรพนธ์  โกยสกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นางสาวเสาวลักษณ์  บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุุกนต์ธี  สีมาพานิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

นายสุุกนต์ธี  สีมาพานิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวเสาวลักษณ์  บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายจิรพนธ์  โกยสกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม