Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Envinronment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม

ส่วนสิ่งแวดล้อม
 

นางจิรัฎฐ์  ปรานต์ประสิทธิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม

 

นางเนาวรัตน์  สายชุ่มอินทร์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

นายเภาพงศ์  หอยทอง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นางสาวศิรดา  นัยผ่องศรี

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

นายจิรพนธ์ โกยสกุล

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นายสุคนต์ธี  สีมาพานิช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวเสาวลักษณ์  บุญสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป