Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Envinronment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ
 

นางพินัญญา  ทองน้ำวน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

 

นางณัฐฐิญาา เข่งคุ้ม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

ส.ต.ต.(ญ)นนทิยา  ศรวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเกศราภรณ์  เมืองแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน