Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ

       

นางพินัญญา  ทองน้ำวน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

       
                 
 

นางสาวมารยาท  กลีบบัว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   

นางสาวเกศราภรณ์  เมืองแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

   

ส.ต.ต.(ญ) นนทิยา  ศรวัฒนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

นางสาวรัชนก  ราชแดง

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

   

นายไพรัช  กล้าหาญ

ภารโรง

   

นางสาวอัญชุลี  ภู่นุชสาริกา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 
 

 

   

 

 

   

 

 
 

 

             
                 

 

 

ส่วนอำนวยการ   มีหน้าที่ความรับผิดชอบการบริหารงานสำนักงาน บริหารงานการคลัง งบประมาณ และพัสดุ บริหารงานบุคคล งานด้านข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศของหน่วยงานและแผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ติดตามและรายงานเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานและปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยจัดแบ่งงานและมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

บอร์ภายในติดต่องาน (เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

โทร/โทรสาร  032-602496 ต่อ 12 : งานสารบรรณ / งานธุรการ / งานบุคคล 

โทร 032 - 602496 ต่อ 11  : งานการเงินและบัญชี / งานพัสดุ

โทร/โทรสาร 032 - 604745 : งานการเงินและบัญชี / งานพัสดุ