Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

     

นายณัฎฐกิตติ์   คงชุม

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

     
  ฝ่ายน้ำบาดาล       ฝ่ายน้ำผิวดิน  
 

นายศิริ  ศรีวิบูลย์เวช

นายช่ายเทคนิคชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

     

นายเจริญฐาญรักษ์  รีเรียบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 

 

นายสิรวิชญ  ขุนฤทธิ์แก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกมลชนก  ภมร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาติยะ  สีมาพานิช

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

 

นายภาติยะ  สีมาพานิช

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

นางสาวกมลชนก  ภมร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสิรวิชญ  ขุนฤทธิ์แก้ว

พนักงานขับรถยนต์