Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ส่วนทรัพยากรน้ำ

ส่วนทรัพยากรน้ำ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ

     
  ฝ่ายน้ำบาดาล       ฝ่ายน้ำผิวดิน  
 

นายศิริ  ศรีวิบูลย์เวช

นายช่ายเทคนิคชำนาญงาน

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

     

นายเจริญฐาญรักษ์  รีเรียบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย

 

 

 

                                                           

นางสาวกมลชนก  ภมร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาติยะ  สีมาพานิช

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

 

นายภาติยะ  สีมาพานิช

เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

นางสาวกมลชนก  ภมร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน