Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

     

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ : อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ถนนพหลโยธิน 7
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
e-mail :
วันที่เข้ารับตำแหน่ง : -
วันที่เกิด/สถานที่ : -
ศาสนา : -

 

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          พัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อการสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของทุกภาคส่วนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

 

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• มุ่งเน้นการจัดการระบบงานและข้อมูลอย่างบูรณาการเพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างคุณค่าข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน 
• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เป้นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศด้วยมาตรฐานสากล
• มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีสมรรถนะและสามารถสร้างคุณค่าแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
• สร้างจิตสำนึกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมกับภารกิจขององค์การ