Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Prachuapkhirikhan Provincail Office Of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
t3

ข้าราชการประจำ

ข้าราชการประจำ

 

ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

นายสมชัย มาเสถียร
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 

นายเสริมยศ สมมั่น
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนพพล ศรีสุข
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายประลอง ดำรงค์ไทย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายอดิศร นุชดำรงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสากล ฐินะกุล
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

 

นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา
อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายธัญญา เนติธรรมกุล
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

นายชลธิศ สุรัสวดี
อธิบดีกรมป่าไม้

นายจตุพร บุรุษพัฒน์
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

นายทศพร นุชอนงค์
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

นายวรศาสน์ อภัยพงษ์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

นายชีระ วงศบูรณะ
รองผู้อำนวยการวิชาการและแผนรักษาการแทน
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์
ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นายเบญจพล นาคประเสริฐ
ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

นางประเสริฐสุข จามรมาน
ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ